GPBank bị mua lại giá 0 đồng

Bản quyền hình ảnh Getty

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP Bank) với giá 0 đồng/cổ phần.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của GP Bank.

Thông báo loan đi hôm 7/7 cho biết Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) sẽ tham gia quản trị, điều hành GP Bank, đồng thời “kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát của GP Bank”.

Thông báo nói thanh tra năm 2012 phát hiện GP Bank “bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

Đây là ngân hàng thứ ba bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng trong năm nay, gồm VNCB, OceanBank và GPBank.

Tin liên quan