Nước nhiễm độc tại Bangladesh

Một bản phúc trình mới của LHQ và chính phủ Bangladesh đánh dầu Ngày bảo vệ nước thế giới, vừa phát hiện là 20 triệu người dân Bangladesh có thể vẫn đang uống nước không bảo đảm vệ sinh an toàn trong gần 20 qua, kể từ lần đầu tiên phát hiện ra điều đó.

Nghe toàn bài

The researchers found that arsenic continues to be a major threat to the good health of millions of Bangladeshis, almost two decades after the problem was first detected, despite a massive effort to provide safe drinking water.

They also found that rice, the country's staple food, can also contain potentially dangerous levels of arsenic, if the crop is irrigated with contaminated water, as happens in several parts of the country.

Ministers say that more research is needed on this and that people should not be alarmed.

Arsenic poisoning can cause cancers, heart and lung disease. It first became a problem in Bangladesh in the 1970s after the UN dug millions of new tube wells. The water that these wells tapped was contaminated with arsenic, and millions were affected in what the World Health Organisation termed 'the greatest mass poisoning in history'.

Mark Dummett, BBC News, Dhaka

Nghe các từ

arsenic một loại chất độc có thể giết người

major threat mối đe dọa nghiêm trọng

two decades hai thập niên, 20 năm

staple food lương thực cơ bản, lương thực chính trong mỗi bữa ăn

potentially dangerous đầy nguy hại

irrigated được tưới tiêu, cung cấp nước

contaminated nhiễm độc

alarmed đáng báo động, đáng lo ngại

tube wells giếng để lấy nước sử dụng các đường ống lớn

mass poisoning ngộ độc hàng loạt