Dự đoán núi lửa phun dưới lòng biển

Cập nhật: 15:34 GMT - thứ sáu, 19 tháng 8, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Núi lửa dưới lòng biển ngoài khơi sẽ phun trước năm 2014, theo dự đoán của các khoa học gia.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

shimmering: lung linh, di chuyển với ánh sáng mờ ảo

lava: nham thạch

a vent: miệng (núi lửa) từ thềm lục địa

erupt: phun (núi lửa), trong trường hợp này là phun lên từ lòng biển. Danh từ xuất phát từ động từ này là an eruption.

forecast: dự báo


Bài khóa - Transcript

Shimmering hot water seen coming out of an undersea volcano off the coast of Oregon.

During a routine visit to the area last month, researchers found lava coming out of a vent that was formed on the seafloor.

Scientists who have been studying it for over a decade predicted that it would erupt before the year 2014.

According to them it's the first successful forecast of an underwater eruption.

Bài dịch - Translation

Có thể thấy dòng nước nóng lung linh mờ ảo phun ra từ núi lửa dưới lòng biển ngoài khơi Oregon.

Trong một chuyến thăm thường lệ tới khu vực hồi tháng trước, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy nham thạch phun lên từ miệng núi lửa được hình thành dưới thềm lục địa.

Các khoa học gia, vốn đã nghiên cứu núi lửa này từ hơn một thập niên qua, tiên đoán rằng núi lửa sẽ phun trước năm 2014.

Theo các khoa học gia đây là lần dự đoán thành công đầu tiên với một núi lửa ngầm dưới lòng biển.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng một trong các từ bên dưới để hoàn thành các câu sau. Các bạn có thể phải thay đổi dạng của từ cho thích hợp

shimmering / lava / a vent / erupt / forecast

1. What are believed to be the world's deepest undersea volcanic _________________ have been discovered in the Caribbean.

The _______________, known as black smokers, were located 5,000m (3.1 miles) down in the Cayman Trough.


2. Mr Osborne's speech came a day after the Bank of England cut its growth ____________ for the UK for 2011 from 1.8% to 1.5%, warning that "the headwinds are growing stronger by the day".

3. The southern white rhinos here, at first appearing like boulders on the ____________________ horizon of the African bush, were until recently a conservation success story.

4. A chain of volcanoes has _________ in southern Chile, sending a column of smoke and ash high into the air.

5. Europe's biggest active volcano, Mount Etna, is putting on a spectacular show as it continues to spew _______________.


Bài giải - Answers

1. What are believed to be the world's deepest undersea volcanic vents have been discovered in the Caribbean.

The vents, known as black smokers, were located 5,000m (3.1 miles) down in the Cayman Trough.

Nguồn: Bấm World's deepest undersea vents discovered in Caribbean


2. Mr Osborne's speech came a day after the Bank of England cut its growth forecast for the UK for 2011 from 1.8% to 1.5%, warning that "the headwinds are growing stronger by the day".

Nguồn: Bấm George Osborne: UK faces 'long hard recovery'


3. The southern white rhinos here, at first appearing like boulders on the shimmering horizon of the African bush, were until recently a conservation success story.

Nguồn: Bấm Clone zone: Bringing extinct animals back from the dead


4. A chain of volcanoes has erupted in southern Chile, sending a column of smoke and ash high into the air.

Nguồn: Bấm Thousands flee homes as Chile volcanoes erupt

5. Europe's biggest active volcano, Mount Etna, is putting on a spectacular show as it continues to spew lava.

Nguồn: Bấm Mount Etna eruption creates spectacular show

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.