Đi trên dây quyên tiền cho từ thiện

Cập nhật: 15:11 GMT - thứ tư, 24 tháng 8, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Người Thụy Sĩ đi trên dây cáp không có dây an toàn để quyên tiền cho từ thiện.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

daredevil: người mạo hiểm, liều mạng, liều lĩnh

tightrope: dây căng trên cao, thường được những người biểu diễn đi trên dây sử dụng

altitude: độ cao (so với mặt nước biển)

safety harness: dây an toàn

stuntman: người đóng thế vai cho các diễn viên điện ảnh hoặc TV trong các cảnh mạo hiểm

Bài khóa - Transcript

A Swiss daredevil’s climbed the highest mountain in Germany in an unusual way…

He scaled the 3000-metre peak using a cable car wire as a tightrope.

Freddy Nock gained nearly 350 metres in altitude as he walked the kilometre-long route without a balancing pole or a safety harness.

The stuntman’s trying to break seven world records in a week, raising money for charity in the process.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây để hoàn thành những câu sau:

daredevil/ tightrope/ altitude / safety harness/ stuntman

1. A Chinese inventor claims he reached an __________ of 4,000m on his home made flying machine.


2. Strapped to a __________ tethered more than 100 floors up, he began his climb up the silvery, glass-covered tower just after 1800 (1400 GMT) on Monday.


3. A "human cannonball" __________ plunged to his death in an accident seen by hundreds of people at a daredevil show.


4. The New York state assembly has made an exception to a century-old ban on stunts at Niagara Falls, to allow a renowned __________ walker to cross from one side to the other.

5. Sam has a touch of the __________ .He flies helicopters, boxes, rides motorbikes and carries the air of a dashing gentleman untroubled by life's frailties.

Giải đáp - Answers

1. A Chinese inventor claims he reached an altitude of 4,000m on his home made flying machine.

Nguồn: Bấm A Chinese home-made flying machine and other tech news


2. Strapped to a safety harness tethered more than 100 floors up, he began his climb up the silvery, glass-covered tower just after 1800 (1400 GMT) on Monday.

Nguồn: Bấm 'Spiderman' Alain Robert scales Burj Khalifa in Dubai


3. A "human cannonball" stuntman plunged to his death in an accident seen by hundreds of people at a daredevil show.

Nguồn: Bấm 'Human cannonball' killed in Kent stunt show

4. The New York state assembly has made an exception to a century-old ban on stunts at Niagara Falls, to allow a renowned tightrope walker to cross from one side to the other.

Nguồn: Profile: Bấm Can Niagara tightrope walk offer safety net for sagging tourism?


5. Sam has a touch of the daredevil. He flies helicopters, boxes, rides motorbikes and carries the air of a dashing gentleman untroubled by life's frailties.

Nguồn: Bấm Kauto Star upstaged by Long Run at King George VI

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.