Chuẩn bị đánh dấu 10 năm ngày 11/9

Cập nhật: 09:29 GMT - thứ tư, 7 tháng 9, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Các buổi lễ đánh dấu 10 năm xảy ra sự kiện Tòa tháp đôi ở New York bị đánh bom, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

defining moment: thời khắc quyết định, thời điểm định hình lịch sử, làm thay đổi lịch sử

addressed the nation: phát biểu trước toàn quốc

harboured: chứa chấp, bao che, dung túng

precipitated: dẫn đến, đẩy tới

the pursuit of: cuộc đuổi bắt, truy nã

Bài khóa - Transcript

The defining moment of a new century…

Preparations are being made to mark the tenth anniversary of the September 11th attacks which resulted in the deaths of almost 3,000 people.

US president George W. Bush addressed the nation promisingto punish those behind the attacks and any country which harboured terrorists.

This precipitated the bombing of Afghanistan and thepursuit of the Al Qaeda leader Osama Bin Laden.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây để hoàn thành những câu sau:

1. Newspapers in Thailand have expressed the hope that Sunday's surprise landslide election victory for the Pheu Thai party will _____________ an era of national reconciliation.

2. Reggae singer Luciano has been charged with ___________ a fugitive who shot and wounded three police officers, Jamaican police have said.

3. Hare coursing is___________ a hare by a pair of hunting dogs, often greyhounds, and is common in rural Northern Ireland.

4. It was one of the _______________________ of the last Labour government's years in power. The Commons debate in March 2003 that preceded the Iraq invasion is seared in many people's memories.

5. Looking much thinner than when he last _____________________, Mr Chavez on Thursday confirmed what many had suspected - his health problems were more serious than first thought, says the BBC's Sarah Grainger in Caracas.

Giải đáp - Answers

1. Newspapers in Thailand have expressed the hope that Sunday's surprise landslide election victory for the Pheu Thai party will precipitate an era of national reconciliation.

Nguồn: Bấm Thai press focus on reconciliation


2. Reggae singer Luciano has been charged with harbouring a fugitive who shot and wounded three police officers, Jamaican police have said.

Nguồn: Bấm Reggae star charged over gunman


3. Hare coursing is the pursuit of a hare by a pair of hunting dogs, often greyhounds, and is common in rural Northern Ireland.

Nguồn: Bấm Permanent ban for hare coursing in Northern Ireland


4. It was one of the defining moments of the last Labour government's years in power. The Commons debate in March 2003 that preceded the Iraq invasion is seared in many people's memories.

Nguồn: Bấm Why is Libyan conflict less controversial than Iraq?


5. Looking much thinner than when he last addressed the nation, Mr Chavez on Thursday confirmed what many had suspected - his health problems were more serious than first thought, says the BBC's Sarah Grainger in Caracas.

Nguồn: Bấm Venezuela 'is calm' after Hugo Chavez cancer surgery

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.