Tìm kiếm các vì sao

Cập nhật: 13:41 GMT - thứ tư, 5 tháng 10, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Kính viễn vọng mạnh nhất thế giới đặt tại cao nguyên ở Chile bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc hình thành vũ trụ.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

a facility

( a group of buildings and structures that are used for a particular purpose, often scientific or military)

một cơ sở

quest

(a long and hard search for something that is difficult or maybe even impossible to find)

cuộc tìm kiếm đầy khó khăn

an array of

(a group of similar items, often an impressive collection of objects)

một dàn, dãy

plateaus

(a plateau is an area of flat land that is higher than the land around it)

cao nguyên

emanated from

(came from, was produced by)

phát ra, bắt nguồn từ

Bài khóa - Transcript

A new image of two galaxies colliding.

At a facility in the Atacama Desert the world's most powerful radio telescope begins the quest to view the origins of the universe.

The telescope consists of an array of giant antennae on top of one of the highest plateaus in Chile.

It's able to detect light which emanated from stars created hundreds of millions of years ago.


Bản dịch - Translation

Một hình ảnh mới chụp hai thiên hà va vào nhau.

Tại một cơ sở ở Sa mạc Atacama, hệ thống viễn vọng sử dụng sóng radio mạnh nhất thế giới bắt đầu cuộc tìm kiếm khó khăn để quan sát nguồn gốc của vũ trụ.

Hệ thống viễn vọng bao gồm một dãy ăng-ten khổng lồ đặt trên một trong những cao nguyên cao nhất ở Chile.

Hệ thống có thể phát hiện ánh sáng bắt nguồn từ các vì sao được hình thành hàng trăm triệu năm trước đây.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây để hoàn thành những câu sau:

a facility/ quest / an array of / plateaus / emanated from

1.
The "Mogi Doughnut Hypothesis" suggests that a circular pattern of small precursor quakes will precede a large earthquake ______________ the centre of that circle.


2.
Deep below the sea, off the north coast of Northern Ireland, a dramatic geological mystery has been discovered.

Huge cliffs, vast basins and ______________, a lake and even rivers have been found. But so far no-one is certain what caused them to end up like this deep under the sea.

3.
In South Korea, the group will be accommodated in ______________ for North Korean refugees.


4.
The collection features ______________ stone and terracotta objects that covers almost 2,000 years of the country's pre-Hispanic history.

5.
On hearing the news Afghan President Hamid Karzai decided to cut short his visit to the US but briefly met President Barack Obama, who condemned the killing as a "tragic loss". Both men reinforced their determination to continue the ______________ for peace.


Giải đáp - Answers

1.
The "Mogi Doughnut Hypothesis" suggests that a circular pattern of small precursor quakes will precede a large earthquake emanating from the centre of that circle.

Source: Bấm Can we predict when and where quakes will strike?


2.
Deep below the sea, off the north coast of Northern Ireland, a dramatic geological mystery has been discovered.

Huge cliffs, vast basins and plateaus, a lake and even rivers have been found. But so far no-one is certain what caused them to end up like this deep under the sea.

Source: Bấm Prehistoric land under the sea


3.
In South Korea, the group will be accommodated in a facility for North Korean refugees.

Source: Bấm Supreme Court 'not supreme' despite judgement


4.
The collection features an array of stone and terracotta objects that covers almost 2,000 years of the country's pre-Hispanic history.

Source: Bấm US museum returns indigenous artefacts to Costa Rica


5.
On hearing the news Afghan President Hamid Karzai decided to cut short his visit to the US but briefly met President Barack Obama, who condemned the killing as a "tragic loss". Both men reinforced their determination to continue the quest for peace.

Source: Bấm Afghan peace council head Rabbani killed in attack

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.