Cách dùng và nghĩa khác nhau của "heavy"

Mưa lớn Bản quyền hình ảnh Reuters

Hỏi: Cách dùng và nghĩa của từ heavy là gì trong các cụm từ như "Heavy rain, heavy drinking, heavy sigh"?

Trả lời

Từ heavy có thể được dùng đi kèm với những danh từ khác nhau trong tiếng Anh và nó sẽ có nghĩa khác nhau trong các cụm từ đó. Chẳng hạn

  • That was a very heavy sigh - một tiếng thở dài mạnh, rõ, nặng nề

Tin liên quan