Chôn cất chú cá sấu Costa Rica nổi tiếng

Cập nhật: 10:00 GMT - thứ tư, 19 tháng 10, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Người dân Costa Rica đưa tiễn chú cá sấu Pocho nổi tiếng bằng một tang lễ hoàng tráng tại Siquirres.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

lavish - something that is impressive and possibly expensive

xa hoa, hậu hĩ, hoành tráng

to bid farewell to - to say goodbye to

đưa tiễn

drawing - attracting or encouraging visitors to

thu hút

hair-raising - exciting and thrilling and sometimes terrifying (which could possibly make the hairs on your body stand up)

rợn tóc gáy

embalmed - treated with chemicals to prevent something from decaying

được ướp xác

Bài khóa - Transcript

A lavish funeral for a famous Costa Rican crocodile.

People have lined the streets of Siquirres to bid farewell to Pocho, who was 60 years old.

For the past eight years he's been drawing tourists to the town to see him and his owner perform hair-raising tricks.

Now the four-and-a-half metre long reptile is to be embalmed and put in a museum.


Bản dịch - Translation

Một đám tang hậu hĩ cho chú cá sấu nổi tiếng của Costa Rica.

Người dân đứng thành hàng dài trên đường phố tại Siquirres để đưa tiễn Pocho, chú cá sấu 60 tuổi.

Trong suốt tám năm qua, chú cá sấu này đã thu hút khách du lịch tới thị trấn này để xem chú cùng ông chủ của mình biểu diễn những thủ thuật rợn tóc gáy.

Nay con vật thuộc loài bò sát dài 4,5m này sẽ được ướp xác và đưa vào một nhà bảo tàng.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

lavish/to bid farewell to/draw/hair-raising/embalmed

1.
The monastery, which was built in 1936, is young by Romanian standards. It was closed throughout the communist period, when it functioned as the offices of the local agricultural co-operative.
But the ancient crosses which _________ the crowds in September and which led to the establishment of the monastery in the first place, were carefully preserved.

2.
Numerous _______ receptions and parties are integral to the run-up to the Oscars ceremony, which is taking place on 26 February, with film companies devoting substantial budgets to courting voters.

3.
Wedding formalities began after the king and his father, former monarch Jigme Singye Wangchuk, entered a sacred chamber of the monastery, which holds the __________ body of the country's 17th Century founder.

4.
Hundreds of people have visited Wellington Zoo ___________________ an emperor penguin who washed up on a New Zealand beach in June.

5.
"... You see all the TV documentaries about the air-sea rescue teams and it all looks ______________. Until it happens to you, you don't appreciate the skill and bravery they show," the judge said.


Giải đáp - Answers

1.
The monastery, which was built in 1936, is young by Romanian standards. It was closed throughout the communist period, when it functioned as the offices of the local agricultural co-operative. But the ancient crosses which draw the crowds in September and which led to the establishment of the monastery in the first place, were carefully preserved.

Nguồn: Bấm The Romanian monks drawing inspiration from the Danube

2.
Numerous lavish receptions and parties are integral to the run-up to the Oscars ceremony, which is taking place on 26 February, with film companies devoting substantial budgets to courting voters.

Nguồn: Bấm Oscars campaigning to be curbed

3.
Wedding formalities began after the king and his father, former monarch Jigme Singye Wangchuk, entered a sacred chamber of the monastery, which holds the embalmed body of the country's 17th Century founder.

Nguồn: Bấm Bhutan king Jigme Wangchuk marries commoner

4.
Hundreds of people have visited Wellington Zoo to bid farewell to an emperor penguin who washed up on a New Zealand beach in June.

Nguồn: Bấm New Zealand's farewell to lost penguin Happy Feet

5.
"... You see all the TV documentaries about the air-sea rescue teams and it all looks hair-raising. Until it happens to you, you don't appreciate the skill and bravery they show," the judge said.

Nguồn: Bấm Prince William among team in judge's Snowdonia rescue

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.