A sandwich short of a picnic

Cập nhật: 00:36 GMT - thứ tư, 12 tháng 12, 2012

Cụm từ trong ngày

Tàu Titanic

Tàu Titanic bị chìm chỉ chưa đầy ba tiếng sau khi đâm vào tảng băng ngầm

THE EXPRESSION a sandwich short of a picnic CAN BE USED IN A HUMOROUS WAY TO REFER TO SOMEONE WHO IS CRAZY OR STUPID.

Ví dụ

John is one sandwich short of a picnic. He gave up a job in a big bank to live in a caravan.

When we arrived at our hotel by the beach in Miami, all Mary had in her suitcase was her fur coat. She is one sandwich short of a picnic.

Xin lưu ý

Cần phân biệt với to push the boat out.

Cụm từ to push the boat out có nghĩa là tiêu nhiều tiền hơn mức một người nào vẫn thường tiêu, đặc biệt là để ăn mừng điều gi.

Ví dụ: We really pushed the boat out and held Mary’s farewell party in one of the most expensive restaurants in town.

Thực tế thú vị

Halloween marks the end of the Celtic year and was believed to be the day when the spirits of those who died in the previous year would come back and possess a body of the living to allow them passage into the afterlife. To frighten them and avoid becoming possessed, the living would dress up in scary costumes.

PICTURE TAG:

A group of youngsters in fancy dress march during a Halloween event in Kawasaki, near Tokyo. Photo: Itsuo Inouye

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.