Người có khả năng viết hai tay một lúc

Cập nhật: 11:02 GMT - thứ năm, 20 tháng 12, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Một phiên dịch người Trung Quốc có thể viết bằng hai tay cùng lúc, một năng khiếu rất ít người có được.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

simultaneously (at the same time): cùng lúc, đồng thời

illegible scrawl (unreadable writing): viết nguệch ngoạc

ambidextrous (of the ability to use both hands with equal skill): thuận cả hai tay

gift (unusual natural talent): năng khiếu đặc biệt

to cope with (to be able to manage a difficult situation): đương đầu với


Bài khóa - Transcript

It’s a talent that very few possess.

Most who try writing with both hands simultaneously end up with an illegible scrawl.

Not so for 24-year-old Chen Siyuan, an ambidextrous translator from northern China.

Chen’s gift is the ability to focus on two separate things at the same time.

She discovered it while struggling to cope with large quantities of English language homework.


Bản dịch - Translation

Một năng khiếu rất ít người có.

Hầu hết những người viết bằng cả hai tay cùng một lúc thì cuối cùng đều chỉ viết ra những nét nguệch ngoạc.

Nhưng với cô Chen Siyuan, 24 tuổi, một phiên dịch thuận cả hai tay từ miền Bắc Trung Quốc thì lại khác.

Năng khiếu của Chen là khả năng có thể tập trung vào hai việc khác nhau cùng một lúc.

Cô phát hiện khả năng này khi phải vật lộn để đương đầu với một khối lượng lớn bài tập tiếng Anh.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

simultaneously/illegible scrawl/ambidextrous/gift/to cope with

1. Easy to read at the start, the handwriting gets worse and worse as the clock ticks down. By the time we get to the last minute, it's an almost ____________.

2. Around one in every 100 people is __________, or mixed-handed.

3. "Sometimes parents, already struggling _________ their child's diagnosis, have to fight to get the help their child needs - and they can feel really let down by the system."

4. In the deadliest attack, at least three bombs went off ___________ in Kirkuk, killing at least five people.

5. "Many young people will say that they don't have a _______ for languages but they are being very creative when it comes to language used in contexts such as text messages."


Giải đáp - Answers


1. Easy to read at the start, the handwriting gets worse and worse as the clock ticks down. By the time we get to the last minute, it's an almost illegible scrawl.
Source: Bấm The best live sport you saw in 2009


2. Around one in every 100 people is ambidextrous, or mixed-handed.
Source: Bấm Ambidextrous children 'more likely to be hyperactive'


3. "Sometimes parents, already struggling to cope with their child's diagnosis, have to fight to get the help their child needs - and they can feel really let down by the system."
Source: Bấm Many pupils with cancer 'bullied'


4. In the deadliest attack, at least three bombs went off simultaneously in Kirkuk, killing at least five people.
Source: Bấm Series of deadly bombings in Iraq


5. "Many young people will say that they don't have a gift for languages but they are being very creative when it comes to language used in contexts such as text messages."
Source: Bấm Languages made degree requirement

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.