Mang tôn giáo đến với trẻ thơ ở Mexico

Cập nhật: 13:45 GMT - thứ tư, 27 tháng 2, 2013

Media Player

Một linh mục Mexico dùng các hình thức tiếp cận hiện đại để đưa Thiên chúa giáo tới trẻ em ở cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


bless

holy water (water that is blessed and used for religious purposes): nước thánh

reaching out (trying to communicate with someone): đến với, tiếp cận với

adorns (decorates): trang trí, tô điểm

justice (fair and reasonable treatment): công ‎lý


Bài khóa - Transcript

Not what you usually see in a religious ceremony.

Father Humberto Alvarez uses a toy to bless his young congregation with holy water.

He says it’s a way of reaching out to children who live in a community affected by drug crime.

He also adorns his robes with the images of comic-book superheroes such as Superman and Batman. Alvarez says that like Jesus, these characters are searching for justice.


Bản dịch - Translation

Nó không phải là những gì bạn thường thấy tại một buổi lễ tôn giáo.

Cha Humberto Alvarez dùng đồ chơi để ban nước thánh cho trẻ em trong giáo đoàn.

Ông nói đó là cách đến với những trẻ em đang sống trong một cộng đồng bị ảnh hưởng của các tội phạm liên quan tới ma túy.

Ông cũng trang trí áo choàng làm lễ của mình với hình các siêu người hùng như Siêu nhân và Người Dơi. Ông Alvarez nói, cũng như chúa Jesus, các nhân vật này tìm kiếm công lý.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

bless/ holy water/ reaching out/ adorns/ justice

1. The 70-member peace council was set up more than two years ago by Afghan President Hamid Karzai to open negotiations with insurgents. It was given the task of ______ to hundreds of Taliban field commanders, but it has consistently failed to woo any senior figures away from the insurgency.

2. "What I'm really interested in is not the organisation that manages police and crime and _______, but actually what it means in terms of delivering crime reduction and _______ for people who are victims of crime."

3. A giant pink neon heart now _______ the European Parliament building in Brussels in memory of the late dissident playwright and Czech leader Vaclav Havel, who died a year ago.

4. Pope Benedict XVI has given his final Sunday _______ at the Vatican before he steps down on Thursday.

5. Reverend Wanak gave many mourners communion before sprinkling Eryk's white coffin with _______. Then, as the bells of St Marie's tolled, two pallbearers carried the coffin, bearing a white wreath, from the church.


Giải đáp - Answers

1. The 70-member peace council was set up more than two years ago by Afghan President Hamid Karzai to open negotiations with insurgents. It was given the task of reaching out to hundreds of Taliban field commanders, but it has consistently failed to woo any senior figures away from the insurgency.

Source: Bấm Pakistan agrees Afghan Taliban releases in Islamabad talks

2. "What I'm really interested in is not the organisation that manages police and crime and justice, but actually what it means in terms of delivering crime reduction and justice for people who are victims of crime".

Source: Bấm Wales police devolution: David Hanson warns on challenge

3. A giant pink neon heart now adorns the European Parliament building in Brussels in memory of the late dissident playwright and Czech leader Vaclav Havel, who died a year ago.

Source: Bấm Vaclav Havel honoured with giant neon heart in Brussels?

4. Pope Benedict XVI has given his final Sunday blessing at the Vatican before he steps down on Thursday.

Source: Bấm Pope Benedict gives last Sunday blessing at Vatican

5. Reverend Wanak gave many mourners communion before sprinkling Eryk's white coffin with holy water. Then, as the bells of St Marie's tolled, two pallbearers carried the coffin, bearing a white wreath, from the church.

Source: Bấm Funeral for Eryk Cieraszewski who was swept out to sea


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.