Tuyết rơi nhiều ở một số vùng của Ả Rập Saudi
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuyết rơi trên sa mạc

Từ vựng

mirage - ảo ảnh

blanketed - che phủ, bao phủ

sub-zero temperatures - âm độ, nhiệt độ dưới 0

to seek shelter - tìm nơi trú ẩn

making the most of - tận dụng tối đa

Bài khóa

Is it a mirage? No, it really is snowing in the desert.

For the third year running, parts of Saudi Arabia have been blanketed.

This year has been particularly cold – sub-zero temperatures have forced shepherds and their camels into their tents to seek shelter.

But some people are enjoying the wintry weather. These men are certainly making the most of it.

Bài dịch

Liệu đây có phải là ảo ảnh không? Không, thực sự là tuyết rơi ở sa mạc.

Sang tới năm thứ ba liên tiếp một số vùng tại Ả Rập Saudi đã bị bao phủ.

Năm nay đặc biệt lạnh - nhiệt độ dưới 0 độ đã buộc những người chăn lạc đà và cả đàn lạc đà của họ phải chui vào trong lều để trú ẩn.

Nhưng một số người đang vui hưởng tiết trời mùa đông này. Những người đàn ông này chắn chắn là đang tận dụng nó tối đa.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

mirage / blanketed / sub-zero temperatures / to seek shelter / making the most of

1. The record lows come as parts of the UK have already been hit by __________ and forecasters warned of further plunging temperatures over the next three days.

2. As we’re currently in the middle of a heatwave, it is only sensible __________ from the sun.

3. A winter storm has __________ parts of Canada and the north-eastern US with up to 2ft (61cm) of snow.

4. The UK is failing to __________ its heritage, according to new research by the Royal Society for the Arts.

5. British and American astronomers have discovered a cosmic __________ caused when the gravity of a distant galaxy distorts the light coming from an object even further away.

Giải đáp

1. The record lows come as parts of the UK have already been hit by sub-zero temperatures and forecasters warned of further plunging temperatures over the next three days.

Source: Cold weather: Record 2014 freeze for England, Wales and Northern Ireland

2. As we’re currently in the middle of a heatwave, it is only sensible to seek shelter from the sun.

Source: DZ Deathrays – McHugh’s Belfast

3. A winter storm has blanketed parts of Canada and the north-eastern US with up to 2ft (61cm) of snow.

Source: US and Canada snowstorm causes travel chaos

4. The UK is failing to make the most of its heritage, according to new research by the Royal Society for the Arts.

Source: UK ‘failing’ to get the most out of its heritage

5. British and American astronomers have discovered a cosmic mirage caused when the gravity of a distant galaxy distorts the light coming from an object even further away.

Source: Astronomers see cosmic mirage