Mèo rừng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đưa mèo rừng trở lại Anh

Từ vựng

elusive (difficult to find): thoát ẩn thoắt hiện

predator (animal that hunts and eats other animals): động vật ăn thịt, thú ăn mồi sống

ecosystem (all plants and animals in an area): hệ sinh thái

pose a threat (could cause harm): tạo ra mối đe dọa, có thể gây hại

livestock (farm animals): gia súc

Bài khóa

Elusive, shy and an excellent predator… but the lynx was hunted to extinction in Britain over 1,000 years ago.

Now, a conservation group plans to reintroduce the species to the wild.

They say they aren’t dangerous to humans, and claim that with an overpopulation of deer, the lynx will help rebalance the ecosystem.

But first, they’ll have to convince farmers who think the animal would pose a threat to livestock.

Bài dịch

Một loại động vật ăn thịt săn bắt tuyệt vời, thoắt ẩn thoắt hiện và không dạn dĩ... nhưng mèo rừng đã bị săn bắt tới mức tuyệt chủng tại Anh cách đây 1.000 năm.

Nay một nhóm các nhà bảo tồn có kế hoạch sẽ đưa mèo rừng trở lại sống hoang dã tại Anh.

Họ nói chúng không nguy hiểm cho con người và nói rằng với số lượng hươu quá nhiều, mèo rừng sẽ giúp cân bằng lại hệ sinh thái.

Nhưng trước hết họ sẽ phải thuyết phục được các chủ trang trại, những người cho rằng mèo rừng sẽ là mối đe dọa đối với gia súc.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

elusive / predator / ecosystem / pose a threat / livestock

1. Lions are among the fiercest modern _________.

2. Prof Stephen Hawking, one of Britain's pre-eminent scientists, has said that efforts to create thinking machines __________ to our very existence.

3. A new study suggests that the production of beef is around 10 times more damaging to the environment than any other form of _________.

4. The huts, and the luxury items inside, belong to Dairo Antonio Usuga David, better known as Otoniel, one of the most wanted men in Colombia.

Currently some 1,200 members of the security forces are chasing the _________ gang leader.

5. The Sundarbans mangrove forests along the coastline of India and Bangladesh – a delicately balanced _________ that protects the densely populated Bay of Bengal from the worst extremes of nature – is home to the endangered royal Bengal tiger.

Giải đáp

1. Lions are among the fiercest modern predators.

Source: What was Earth's first predator and when did it live?

2. Prof Stephen Hawking, one of Britain's pre-eminent scientists, has said that efforts to create thinking machines pose a threat to our very existence.

Source: Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind

3. A new study suggests that the production of beef is around 10 times more damaging to the environment than any other form of livestock.

Source: Beef environment cost 10 times that of other livestock

4. The huts, and the luxury items inside, belong to Dairo Antonio Usuga David, better known as Otoniel, one of the most wanted men in Colombia.

Currently some 1,200 members of the security forces are chasing the elusive gang leader.

Source: Colombia's hunt for elusive drug lord Otoniel

5. The Sundarbans mangrove forests along the coastline of India and Bangladesh – a delicately balanced ecosystem that protects the densely populated Bay of Bengal from the worst extremes of nature – is home to the endangered royal Bengal tiger.

Source: Tigers, fisherman and the forest