Hadiqa Bashir
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vận động chấm dứt hôn nhân trẻ em

Từ vựng

a cause (a principle with a social scope which is advocated by a person or group): một công cuộc, sự nghiệp, mục đích

neighbourhoods (adjoined areas): vùng lân cận, láng giềng

to raise awareness (to make people know more about something): nâng cao nhận thức (về một vấn đề gì đó)

the norm (a behaviour considered acceptable in a situation): một hành xử được chấp nhận, được xem là bình thường, tiêu chuẩn

settling (resolving a dispute with a compromise): giải quyết (một tranh chấp), đi tới một nhân nhượng hay thỏa thuận

Bài khóa

Hadiqa Bashir is a 14 year old with a cause - she wants to end child marriage in her community.

After school, she goes to other neighbourhoods in Pakistan's north-western Swat valley to raise awareness.

Such marriages are considered the norm for keeping land in the family or settling disputes.

It could take a long time for customs to change, but Hadiqa hopes that at least some of the girls can have a better future.

Bài dịch

Hadiqa Bashir là một cô bé 14 tuổi với một mục đích - cô muốn chấm dứt hôn nhân trẻ em tại cộng đồng của mình.

Sau giờ học, cô đi tới các làng lân cận ở thung lũng Swat thuộc miền tây bắc Pakistan để nâng cao nhận thức (về vấn đề này).

Những cuộc hôn nhân như vậy được xem là bình thường nhằm giữ đất cho gia đình hay giải quyết các cuộc tranh chấp.

Có thể phải mất một thời gian dài để thay đổi một tập tục nhưng Hadiqa hy vọng rằng ít nhất một số cô gái có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

a cause / neighbourhoods / to raise awareness / the norm / settling

1. Cycling and walking should be __________ for all short journeys, experts say, to lower the risk of ill health.

2. Julianne Moore has said the most rewarding part of her role in Still Alice has been helping __________ about Alzheimer's.

3. Five companies have now registered claims for damages against the ECJ because of the delays in __________ cases.

They include businesses in the Netherlands and France found guilty and fined for running cartels. If successful, compensation payouts could total £20m.

4. Mud, rocks and tree trunks destroyed many houses in poor __________ close to the river.

Resident Jorge Quintero described his ordeal when the landslide hit the village: "When I felt my house shaking we got out, my family and me. When we got out, we were stuck in the middle of the landslide, it was coming from both sides and we were in the middle”.

5. The survey of 2,094 adults, conducted by YouGov, also found that 94% of adults felt that biodiversity conservation was important, yet only 15% actively helped _________.

Giải đáp

1. Cycling and walking should be the norm for all short journeys, experts say, to lower the risk of ill health.

Source: Cycling and walking ‘must be norm’ for short journeys

2. Julianne Moore has said the most rewarding part of her role in Still Alice has been helping to raise awareness about Alzheimer's.

Source: Moore says Alzheimer’s role helps raise awareness

3. Five companies have now registered claims for damages against the ECJ because of the delays in settling cases.

They include businesses in the Netherlands and France found guilty and fined for running cartels. If successful, compensation payouts could total £20m.

Source: European Court of Justice is sued itself over delays

4. Mud, rocks and tree trunks destroyed many houses in poor neighbourhoods close to the river.

Resident Jorge Quintero described his ordeal when the landslide hit the village: "When I felt my house shaking we got out, my family and me. When we got out, we were stuck in the middle of the landslide, it was coming from both sides and we were in the middle”.

Source: Colombia landslide kills dozens in Antioquia province

5. The survey of 2,094 adults, conducted by YouGov, also found that 94% of adults felt that biodiversity conservation was important, yet only 15% actively helped a cause.

Source: Zoo ‘to create a generation of online conservationists’