Thịt lợn, bò đã chế biến dễ gây ung thư?

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The World Health Organisation has published a report about red meat and cancer.

b) The World Health Organisation has published a report which says red meat causes cancer.

c) The World Health Organisation will publish a report on research about red meat and cancer.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

the risk of (the possibility of something happening, usually bad): nguy cơ (về)

agency (an organisation providing a particular service): cơ quan, tổ chức

processed meat (meat which has been treated to make it last longer or change its taste): thịt đã chế biến

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

The World Health Organisation is due to publish a report today on whether some kinds of meat can increase the risk of cancer.

The WHO's agency for research on cancer has been reviewing evidence on red and processed meats.

Answer/Giải đáp

c) The World Health Organisation will publish a report on research about red meat and cancer.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan