Sách chỉ dẫn lọc nước bằng giấy lọc nước

Sách hướng dẫn lọc nước với giấy có thể dùng để lọc nước Bản quyền hình ảnh WATERISLIFE KRISTINE BENDER

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The new book shows you how to purify water by adding copper and silver nanoparticles.

b) The new book's pages are contaminated with copper and silver nanoparticles.

c) The new book's pages are used as filters which can clean dirty water.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

purify (to make something clean and pure by removing harmful or dirty substances): thanh lọc, tinh lọc, làm sạch, lọc bỏ các chất bẩn và độc hại)

doubling as (having a second use as): có tiện dụng thứ hai là

impregnated (if something is impregnated with something else, it has absorbed it; here: the pages have absorbed the copper and silver nanoparticles): ngấm, thấm (ở đây những trang giấy được thấm sẵn hạt nano đồng và bạc)

contaminated (made dirty or harmful by adding another substance): ô nhiễm

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

Researchers in the United States have designed an instruction book on how to purify water, with the pages themselves doubling as water filters.

Tests show that when ripped out, the pages, which are impregnated with copper or silver nanoparticles, killed almost all of the bacteria counts in contaminated water.

Answer/Giải đáp

c) The new book's pages are used as filters which can clean dirty water.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan