Ai sẽ thắng cuộc bầu cử ở Miến Điện?

Bản quyền hình ảnh Getty

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The existing government of Myanmar has won the country's election.

b) The leader of the National League for Democracy says her party has won the election.

c) The leader of the National League for Democracy has suggested her party has won the election.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

main opposition party (second largest political party in a country): đảng đối lập chính

officially announced (formally stated by an authority): chính thức tuyên bố

hinted (said in an indirect way): ảm chỉ, gián tiếp nói, ý nói

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The main opposition party in Myanmar, the National League for Democracy, says in some areas in Sunday's election, it won 80% of the vote.

Although only a few results have been officially announced, the party's leader, Aung San Suu Kyi, hinted at victory.

Answer/Giải đáp

c) The leader of the National League for Democracy has suggested her party has won the election.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan