Ra mắt phim Star Wars mới

Một cảnh trong phim Star Wars "The Force Awakens" Bản quyền hình ảnh

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The new Star Wars film includes many actors who performed in the first series of films 30 years ago.

b) The actors who appeared in the original Star Wars films now play robots and stormtroopers.

c) The new Star Wars film includes many actors who have not appeared in a movie for 30 years.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

red carpet (long, red floor covering for important guests to walk on at official events): thảm đỏ

premiere (first performance of a play or film): buổi ra mắt, buổi trình chiếu/trình diễn lần đầu tiên

stars (here: features): có sự tham gia đóng vai

trilogy (series of three stories): bộ series gồm ba tập

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

With a march past of stormtroopers and the robots C3PO and R2D2 rolling down the red carpet, the seventh Star Wars film has had its world premiere in Hollywood.

The movie, The Force Awakens, stars many of the actors who appeared in the original science fiction trilogy, more than 30 years ago.

Answer/Giải đáp

a) The new Star Wars film includes many actors who performed in the first series of films 30 years ago.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan