Tàu Nhật đi Nam Cực để đánh bắt cá voi

Quốc kỳ Nhật Bản Bản quyền hình ảnh Getty

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) A group of Japanese ships has started a journey to kill whales as part of an international scientific programme.

b) A group of Japanese ships has started a journey to kill whales, which is illegal according to an international court.

c) A Japanese ship has started a journey to kill whales, which is illegal according to an international court.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

fleet (a group of vehicles, here ships): đoàn (xe/tàu thuyền), hạm đội

set sail (started a journey on a boat or ship): ra khơi, khởi hành bằng tàu, thuyền

so-called (used to show you think a word used to describe something is not accurate): cái gọi là, vẫn được gọi là

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Japan's whaling fleet has set sail this morning for the Antarctic with a plan to kill hundreds of whales.

A year ago, the International Court of Justice in The Hague ruled that Japan's so-called scientific whaling programme is neither scientific nor legal.

Answer/Giải đáp

b) A group of Japanese ships has started a journey to kill whales, which is illegal according to an international court.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan