TT Obama ra sắc lệnh về kiểm soát súng

Tổng thống Mỹ, Barrack Obama Bản quyền hình ảnh AP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC hôm 05/01/2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) US President Obama is using Congress to pass laws to make gun control stronger.

b) US President Obama has made gun control stronger.

c) US President Obama is using special powers to make gun control stronger.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

background checks (checks on the things a person has done in their past): kiểm tra lý lịch, kiểm tra về quá khứ của một ai đó

bypass (to go around something in order to avoid it): bỏ qua, tránh một cái gì đó, đi đường vòng

executive order (an order given by the president or the governor of a state in the US which is like a law): sắc lệnh (của Tổng thống hay Thống đốc bang, gần như một điều luật)

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The White House has given details of President Obama's plans to tighten gun controls in the US.

It says all gun sellers will have to be registered and must carry out background checks on buyers.

After years of fierce opposition, President Obama has decided to bypass Congress and introduce the measures through a series of executive orders.

Answer/Giải đáp

c) US President Obama is using special powers to make gun control stronger.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan