Kỹ thuật cải thiện hiệu quả bóng đèn điện

Bóng đèn điện Bản quyền hình ảnh Science Photo Library

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC hôm 05/01/2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) A lightbulb which uses much less energy than an older model has been developed by scientists in the US.

b) A lightbulb which uses much less energy than an older model has gone on sale in the US.

c) A lightbulb which uses slightly less energy than an older model has been developed by scientists in the US.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

significantly (by a large or noticeable amount): đáng kể

incandescent (producing light from a heated part): phát sáng (so được làm nóng)

prototype (the first example of a new product): mẫu đầu tiên (của một sản phẩm mới)

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Researchers in the United States say they've developed a technique that can significantly improve the efficiency of the traditional incandescent lightbulb.

They say they've built prototypes that are already three times more efficient than standard incandescent bulbs.

Answer/Giải đáp

a) A lightbulb which uses much less energy than an older model has been developed by scientists in the US.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan