TQ: Tăng trưởng kinh tế chậm nhất 25 năm

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc Bản quyền hình ảnh AP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The Chinese economy is getting smaller.

b) The Chinese economy is getting bigger at a slower speed than before.

c) The Chinese economy is only affecting China.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

rate of growth (speed at which something increases in size): tốc độ tăng trưởng/phát triển

shrinking (getting smaller): thu nhỏ, co lại, bớt đi

depreciation (process in which something becomes less valuable): giảm giá trị, mất giá

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The Chinese economy grew by 6.9% last year.

It's the slowest rate of growth for the world's second largest economy in 25 years.

Concerns about the health of the Chinese economy, including shrinking foreign and domestic demand and the depreciation of its currency, has contributed to sharp falls on global markets.

Answer/Giải đáp

b) The Chinese economy is getting bigger at a slower speed than before.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan