Lượng khí thải nhà kính ở TQ sẽ giảm

Bản quyền hình ảnh Reuters

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC vào tháng Sáu 2015. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) A new report has shown that greenhouse gas emissions by China will end in 10 years' time.

b) A new report has forecast that China will produce the world's biggest emission of greenhouse gases in five years' time.

c) A new report predicts China is going to reduce its emission of greenhouse gas earlier than expected.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

emissions (substances, usually gas, that go into the air): chất thải, khí thải

indicates (shows): chỉ dấu, cho thấy

forecast (predicted or expected): dự đoán, tiên đoán

leading carbon polluter (country most responsible for creating harmful carbon gas in the air): nước tạo ra khí carbon lớn nhất (thế giới)

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

A new study of China's greenhouse gas emissions suggest they could start to decline within the next 10 years.

The research by the London School of Economics indicates that the fall could happen five years earlier than forecast.

Despite being the World's leading carbon polluter, China is also the biggest investor in solar, wind and nuclear power.

Answer/Giải đáp

c) A new report predicts China is going to reduce its emission of greenhouse gas earlier than expected.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan