FBI không cần Apples mở khóa di động

Bản quyền hình ảnh Other

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 15 tháng Ba 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The FBI might no longer need Apple's help to unlock a gunman's phone.

b) The FBI has decided to take Apple to court to force the company to help to unlock a gunman's phone.

c) Apple has agreed to help the FBI in an investigation.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

unlock (here: enter the correct password to open a mobile phone): mở khóa, ở đây với nghĩa là dùng mật khẩu để mở điện thoại di động

postponement (decision to delay something): trì hoãn, đình hoãn một việc gì đó

manufacturer (company that makes products in large quantities): nhà sản xuất, công ty/hãng sản xuất

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The US Justice Department says the FBI may have found a way to unlock the mobile phone of the San Bernardino gunman Syed Rizwan Farook, and has won a postponement of its court case against the manufacturer Apple.

The department had wanted to force Apple to unlock the phone to help the investigation.

Answer/Giải đáp

a) The FBI might no longer need Apple's help to unlock a gunman's phone.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan