Hồ sơ Panama: Liên hệ với Bình Nhưỡng

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 5 tháng Tư 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Documents from Mossack Fonseca reveal it has customers from North Korea.

b) Documents from North Korea reveal is has links with a Panamanian legal firm.

c) Documents from the US Treasury show it has blacklisted North Korean companies.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

at the heart of (at the centre of): ở tâm điểm, ở ngay chính giữa một cái gì đó

leak (here: sharing of secret information with the public): rò rỉ, ở đây có nghĩa là tiết lộ thông tin bí mật cho công chúng

blacklisted (put on a blacklist: a list of people, countries, organisations etc who are not approved of and blocked from doing certain things): bị đưa vào danh sách đen, danh sách nười, nước hay tổ chức bị cấm làm một việc gì đó

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Documents from the Panamanian legal firm at the heart of a huge data leak, Mossack Fonseca, show it has clients from Syria and North Korea who were blacklisted by US Treasury sanctions. They include companies linked to North Korea's nuclear weapons programme and a close relative of Syria's president.

Answer/Giải đáp

a) Documents from Mossack Fonseca reveal it has customers from North Korea.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan