Tổng thống Brazil gặp nguy hiểm

Bản quyền hình ảnh Ag. Brasil

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 12 tháng Tư 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Brazilian politicians have officially declared their president is guilty of a crime.

b) Brazilian politicians have voted to make a formal statement saying their president is guilty of a crime.

c) Brazilian President Rousseff is guilty of impeachment.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

impeachment: cáo buộc chính thức với quan chức chính phủ rằng họ đã phạm tội khi thi hành chức vụ

stormy: sôi nổi

coup: đảo chính

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

A Brazilian congressional committee has recommended the impeachment of President Dilma Rousseff. After stormy debate that lasted all day, the committee voted by 38 votes to 27 in favour of impeachment. The lower house of Congress will consider the matter within the next week. President Rousseff has condemned the moves as a political coup.

Answer/Giải đáp

b) Brazilian politicians have voted to make a formal statement saying their president is guilty of a crime.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan