Cổng vòm bị phá được tái dựng ở London

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Khải hoàn môn từ di tích Pamyra ở Syria được tái dựng tại London

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 19 tháng Tư 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) A copy of an ancient Syrian arch will be displayed in London.

b) An ancient Syrian arch will be displayed in London for the first time.

c) An ancient Syrian arch will be uncovered in London today.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

replica (an exact copy of something): bản sao, mô hình, phiên bản

unveiled (officially opened of a venue or exhibit), in a ceremony where a cover is removed): được khánh thành, khai trương, công bố

behind (responsible for): chịu trách nhiệm, đứng đằng sau

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

A replica of the 2,000-year-old Arch of Triumph, destroyed by the Islamic State group in the ancient Syrian city of Palmyra last year, will be unveiled in London today. The replica has been built from marble with a computer-controlled drill programmed with 3D images of the original. The group behind the project, the Institute for Digital Archaeology, hopes the technology can be used to rebuild parts of Palmyra, which has been recaptured by government troops.

Answer/Giải đáp

a) A copy of an ancient Syrian arch will be displayed in London.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan