Hàng chục ngàn con dơi bao vây thành phố Úc

Bản quyền hình ảnh Other

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 24 tháng Năm 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

1. The authorities in Australia have paid $1.8m to move some bats.

2. The authorities in Australia plan to pay $1.8m to kill some bats.

3. The authorities in Australia plan to pay $1.8m to move some bats.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

declared an emergency (officially announced a dangerous situation exists): tuyên bố tình trạng khẩn cấp

besieged (surrounded by): bị bao vây, vây hãm

relocate (move to a different place): chuyển đến một nơi ở khác, tái định cư

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The authorities in the Australian state of New South Wales have declared an emergency to help a town – Bateman's Bay – that's been besieged by tens of thousands of bats.

The state authorities plan to spend about $1.8m to relocate the mammals.

Answer/Giải đáp

3. The authorities in Australia plan to pay $1.8m to move some bats.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan