Công bố người khênh linh cữu Muhammad Ali

Bản quyền hình ảnh Getty

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 07 tháng Sáu 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

1. Will Smith and Lennox Lewis starred in a film about Muhammad Ali’s life.

2. Will Smith and Lennox Lewis will carry Muhammad Ali’s coffin at his funeral.

3. Muhammad Ali was nominated for an Oscar in 2001.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

heavyweight (a weight in boxing, typically the heaviest category): hạng nặng (trong thi đấu quyền Anh)

nomination (here: the act of choosing someone as a candidate to receive an award): việc đề cử, chọn

pallbearers (people who help to carry the coffin at a funeral): người khênh linh cữu

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

It’s been announced that the Hollywood star Will Smith and the former world heavyweight boxing champion Lennox Lewis will be pallbearers at Muhammad Ali’s funeral.

Smith played Ali in the 2001 movie of the same name, earning an Oscar nomination and becoming a family friend.

Answer/Giải đáp

2. Will Smith and Lennox Lewis will carry Muhammad Ali’s coffin at his funeral.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan