Brexit: Thủ tướng Anh gặp lãnh đạo EU

Bản quyền hình ảnh AFP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 28 tháng Sáu 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

1. European leaders will be discussing Britain's future relationship with the EU in meetings with the British prime minister.

2. European leaders will not be discussing Britain's future relationship with the EU in meetings with the British prime minister.

3. European leaders will be starting the process of Britain leaving the EU in meetings with the British prime minister.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

face (here: deal with): đối mặt, đương đầu, trong trường hợp này là phải giải quyết

triggers (starts a process): bấm cò súng, khởi sự, bấm nút để khởi đầu một cái gì đó

mechanism (here: way of doing something; process): cơ chế, quá trình

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The British Prime Minister David Cameron will face European leaders at an emergency meeting in Brussels shortly for the first time since Britain voted to leave the EU.

The leaders of Germany, France and Italy have said there will be no talks on Britain's future relationship with the EU until the government in London triggers the formal legal mechanism to leave.

Answer/Giải đáp

2. European leaders will not be discussing Britain's future relationship with the EU in meetings with the British prime minister.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan