Phát hiện chủng khuẩn kháng thuốc mới

Bản quyền hình ảnh SCIENCE PHOTO LIBRARY

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 31 tháng Năm, 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

1. A new superbug has been found which can’t be cured by antibiotics.

2. A new superbug has been found which can only be cured by Colisten.

3. A new antibiotic has been developed which can cure superbugs.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

resistant (not affected or harmed by something): kháng (lại), chịu đựng được, chống (lại), không bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó

antibiotics (a drug that is used to kill harmful bacteria and to cure infections): thuốc kháng sinh

strain (here: a group of closely related plants or animals): chủng, chủng loại

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Health officials in the United States say a superbug resistant to all known antibiotics has been found in the country for the first time. The case involves a woman infected with a strain of the e-coli bacteria resistant to Colisten, an antibiotic of last resort.

Answer/Giải đáp

1. A new superbug has been found which can’t be cured by antibiotics.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan