Cập nhật :10:09 GMT - Thứ Sáu, 20 Tháng 2, 2009

Bất đồng quanh ý tưởng của Platini

Dùng tiện ích bên dưới để gửi ý kiến của bạn:

* bắt buộc

(Cần điền vào đây và không quá 500 mẫu tự)

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.