Gửi ý kiến của bạn

Hãy gửi ý kiến góp ý tới BBC Tiếng Việt bằng cách gửi email về cho Vietnamese@bbc.co.uk.

Nếu quý vị muốn gửi khiếu nại hoặc than phiền, xin cũng vui lòng dùng email này.

Dữ liệu cá nhân quý vị cung cấp sẽ được xử lý bởi BBC và các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp của chúng tôi nhằm hỗ trợ hệ thống giao lưu khán giả và giải quyết than phiền, với mục đích báo cáo và xử lý phản hồi của quý vị.

BBC và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ giữ dữ liệu của quý vị theo chính sách và luật pháp Bảo vệ Dữ liệu. BBC xử lý dữ liệu quý vị dựa theo lợi ích hợp pháp của tổ chức truyền thông nhằm giao lưu và phản hồi về bình luận và lo ngại của khán giả.

Hãy thăm trang Privacy and Cookies của BBC để có thêm thông tin về cách BBC xử lý dữ liệu.

Nếu quý vị có than phiền với BBC về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và quý vị chưa hài lòng về phản hồi của chúng tôi, quý vị có thể gửi than phiền tới Văn phòng Ủy viên Thông tin.