Giờ phát & Chương trình

GIỜ QUỐC TẾ GMT - 1430-1445 GIỜ VIỆT NAM - 2130-2145 SÓNG NGẮN SW 49, 41, 25m (6135/7135/11685kHz) SÓNG TRUNG AM 1503Khz Thứ Hai : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam Thứ Ba : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam Thứ Tư : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam Thứ Năm : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam Thứ Sáu : Tin tức thời sự thế giới, khu vực, Việt Nam Thứ Bảy : Tin tức thế giới, khu vực và Tạp chí Việt Nam Ngày Nay Chủ Nhật : Tin tức thế giới, khu vực, Việt Nam và Nhạc nước ngoài