Xếp hàng ở Venezuela
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xếp hàng ở Venezuela

Ở các nước dư thừa vật chất, người ta dần dần ít phải xếp hàng. Nhưng tại các nơi kinh tế khó khăn như Venezuela, xếp hàng đã trở thành thói quen.

Hồng Nga gửi từ Caracas, Venezuela.

Vì sao Venezuela hỗn loạn?

Biểu tình lớn tại Venezuela

Cảm xúc bên mộ Hugo Chavez