Động vật gì đây?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đây là loài động vật gì?

Tenrec là động vật có thủy tổ cùng loài với voi và thú ăn kiến. Vườn thú Chester ở Anh Quốc sẽ có bốn con.

Chủ đề liên quan