Bão nhiệt đới Talas (bão số 2) gây thương vong và thiệt hại nặng nề
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bão nhiệt đới Talas (bão số 2) gây thương vong và thiệt hại nặng nề

Bão nhiệt đới Talas (bão số 2) gây thương vong và thiệt hại nặng nề tại Việt Nam.