Đánh nhau ở Quốc hội Đài Loan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ẩu đả tại Quốc hội là chuyện thường tại Đài Loan

Ẩu đả tại Quốc hội là chuyện thường xảy ra tại Đài Loan.