Media Player
Cựu Đại sứ VNCH Bùi Diễm
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
26.08.2017

Cựu Đại sứ Bùi Diễm nói về bộ sách 'Lịch sử Việt Nam'

Cựu Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, ông Bùi Diễm bình luận về bộ sách 'Lịch sử Việt Nam' gồm 15 tập do Viện sử học Việt Nam công bố, xuất bản.