Ấn Độ: Start-up và cách mạng thanh toán điện tử

Ấn Độ: Start-up và cách mạng thanh toán điện tử

Hãng công nghệ tài chính Ezetap của Ấn Độ thiết kế phần mềm giúp các doanh nghiệp thanh toán bằng mọi hình thức. Họ là một phần trong cuộc cách mạng thanh toán điện tử của Ấn Độ.