Hội nghị TW7: ‘Dân muốn thu hồi tài sản tham nhũng’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hội nghị TƯ 7: ‘Dân muốn thu hồi tài sản tham nhũng’

Khi được hỏi về mức độ quan tâm tới công tác nhân sự, một người nói rằng ông thiết tha làm sao chọn được những người có đức có tài và liêm khiết để lãnh đạo và xây dựng đất nước.

Trong khi đó một người dân khác nói đã chống tham nhũng phải làm 'tới nơi tới chốn' thì mới gây dựng và khôi phục được lòng tin của dân.

Hội nghị TƯ 7: Bầu hai người vào Ban Bí thư?

Hội nghị Trung ương 7 'có rất nhiều trọng tâm'