Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp bình luận về Hội nghị TƯ7
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem