Đầu tư cho du học
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quản trị du lịch và khách sạn là ngành học hấp dẫn?

Đầu tư cho du học là quyết định lớn và chi phí không nhỏ câu hỏi đặt ra là bạn sẽ chọn học ngành gì và ở đâu?

Đối với một số người thì quản trị du lịch và khách sạn là mảng khá hấp dẫn cả về nội dung học cũng như cơ hội việc làm sau này.

Hai sinh viên tại Hà Nội nói với BBC tại một hội thảo do một trường Đại học ở Manchester, Anh Quốc tổ chức.

Chủ đề liên quan