Media Player
Nguyễn Quỳnh Giao
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
27.11.2018

Tiếng Việt ở London: Ai giúp để duy trì bản sắc?

Khó khăn của trường tiếng Việt ở Deptford khi Việt Nam không hỗ trợ bao nhiêu gì còn chính quyền London thôi chi ngân khoản cho học tiếng sắc tộc.