Tuyên ngôn nhân quyền của LHQ được đọc ở Hà Nội
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhiều Đại sứ cùng đọc Tuyên ngôn nhân quyền ở Hà Nội

Hôm 10/12/2018 là ngày Nhân quyền Quốc tế và cũng là 70 năm ngày thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.

21 Đại sứ và Phó Đại sứ của các sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền bằng tiếng mẹ đẻ của mình.