Vợ ông Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành kể lại vụ việc công an vào Thôn Hoàng sáng 9/1
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vợ ông Lê Đình Kình kể lại vụ việc công an vào Thôn Hoàng sáng 9/1

Vợ ông Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành kể lại vụ việc công an vào Thôn Hoàng sáng 9/1.

Chủ đề liên quan