Phi thuyền con thoi Atlantis hoàn tất phi vụ cuối cùng

Cập nhật: 09:04 GMT - thứ năm, 21 tháng 7, 2011

Media Player

Trở về trái đất sáng sớm thứ Năm (21/7/2011), Atlantis đã chấm dứt 30 năm chương trình phi thuyền con thoi của NASA.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Khi trở về đến trái đất sáng sớm thứ Năm (20/7/2011), Atlantis sẽ chấm dứt 30 năm chương trình phi thuyền con thoi của NASA.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.