Hiến pháp sửa đổi sẽ 'dân chủ hơn'

Ông Nguyễn Lân Dũng, nguyên đại biểu Quốc hội liên tục ba khóa và hiện nay là ủy viên của Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nêu ý kiến của ông về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 nhân bế mạc Hội nghị Trung ương 5 hôm 15/5.

Ông Dũng nói ông tin rằng Hiến pháp sẽ có nhiều thay đổi và ‘chắc chắn sẽ thể hiện được tinh thần dân chủ’.

Ông cho biết phương hướng tu chính là đáp ứng nguyện vọng của nhân dân – ‘làm sao để đa số nhân dân thỏa mãn’.

“Nguyện vọng của người dân là được sống trong không khí dân chủ, bình đẳng và thực hiện đúng tiêu chí dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Ông cũng cho rằng Đảng không thể tiếp thu việc sửa điều 4 Hiến pháp mà ông cho là ‘rất khó’.