Tượng đài lớn ở Việt Nam có 'tham nhũng'

Cập nhật: 09:09 GMT - thứ hai, 21 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm nói có tình trạng 'tham nhũng', 'cắt xén vật liệu' trong xây dựng tượng đài lớn ở Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm nói về tình trạng cắt xén vật liệu trong xây dựng tượng đài hoành tráng ở Việt Nam, và nhấn mạnh, cách tuyên truyền lịch sử, lòng yêu nước đó không còn phù hợp nữa.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.