Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tầng lớp nào ở đáy xã hội Việt Nam?

Nhân chủ đề ' bảy giai cấp mới' đang được nói đến tại Anh, BBC Tiếng Việt hỏi tiến sỹ Đỗ Thiên Kính, Viện Xã hội học Việt Nam, về các tầng lớp ở quốc gia đang phát triển này.

Trả lời Quốc Phương hôm 12/4/2013, ông Đỗ Thiên Kính, chuyên gia về phân tầng xã hội nói thang phân tầng của Việt Nam hiện có thể được phân thành chín nhóm gồm các nhóm: lãnh đạo quản lý, doanh nhân, chuyên môn cao (hay trí thức), nhân viên, công nhân, buôn bán dịch vụ, lao động tiểu thủ công nghiệp, lao động giản đơn và dưới cùng là nông dân.

Nhóm nông dân đang được xếp thấp nhất với nhiều khó khăn, trong khi nhóm bấp bênh được dự đoán liên hệ nhiều hơn tới tầng lớp lao động phổ thông.

Ông Kính cũng nói về đặc điểm của nhóm trẻ theo chỉ báo lứa tuổi và quan hệ giữa "nhóm lợi ích" với đặc trưng liên quan "quyền lực" trong hệ thống phân tầng mà các nhà xã hội học đưa ra với xã hội Việt Nam hiện tại.